بازگشت به درس

اعداد ورودی را جمع بزنید

اهمیت: 4

تابع sumInput() را بنویسید که:

 • از کاربر با استفاده از prompt درخواست مقدار می‌کند و مقدارها را در آرایه ذخیره می‌کند.
 • زمانی که کاربر یک مقدار غیر عددی یا رشته خالی وارد کند یا “Cancel” را فشار دهد، درخواست کردن را متوقف می‌کند.
 • جمع المان‌های آرایه یا محاسبه و آن را برگردانید.

پی‌نوشت: صفر 0 یک مقدار معتبر است، لطفا درخواست ورودی را با صفر متوقف نکنید.

[دمو]

لطفا جزئیات کوچک اما مهم راه حل را در نظر داشته باشید. ما value را درست بعد از prompt به عدد تبدیل نمی‌کنیم، چون بعد از value = +value ما نمی‌توانیم بین یک رشته خالی (نشان‌دهنده توقف) و صفر (مقداری معتبر) فرقی قائل شویم. در عوض آن را بعدا انجام می‌دهیم.

function sumInput() {

 let numbers = [];

 while (true) {

  let value = prompt("لطفا یک عدد وارد کنید.", 0);

  // باید لغو کنیم؟
  if (value === "" || value === null || !isFinite(value)) break;

  numbers.push(+value);
 }

 let sum = 0;
 for (let number of numbers) {
  sum += number;
 }
 return sum;
}

alert( sumInput() );