بازگشت به درس

اسم‌ها را دریابید

اهمیت: 5

شما یک آرایه از شیءهای user دارید که هر کدام دارای user.name هستند. کدی بنویسید که آن را به آرایه‌ای از اسم‌ها تبدیل می‌کند.

برای مثال:

let john = { name: "John", age: 25 };
let pete = { name: "Pete", age: 30 };
let mary = { name: "Mary", age: 28 };

let users = [ john, pete, mary ];

let names = /* ... کد شما */

alert( names ); // John, Pete, Mary
let john = { name: "John", age: 25 };
let pete = { name: "Pete", age: 30 };
let mary = { name: "Mary", age: 28 };

let users = [ john, pete, mary ];

let names = users.map(item => item.name);

alert( names ); // John, Pete, Mary