بازگشت به درس

نتیجه alert های دارای OR چیست؟

اهمیت: 3

کد پایین چه چیزی را خروجی خواهد داد؟

alert( alert(1) || 2 || alert(3) );

جواب: اول 1، سپس 2.

alert( alert(1) || 2 || alert(3) );

صدا زدن alert مقداری بر نمی گرداند. یا، به عبارتی دیگر، undefined را بر می گرداند.

  1. اولین OR || عملوند سمت چپ خود alert(1) را ارزیابی میکند. آن اولین پیام که 1 است را نمایش می دهد.
  2. alert مقدار undefined را بر می گرداند، پس OR به سمت عملوند دوم برای پیدا کردن یک مقدار truthy ادامه می دهد.
  3. عملوند دوم 2 turthy است، پس عملیات متوقف شده، 2 بر گردانده می شود و سپس توسط alert بیرونی نمایش داده می شود.

هیچ 3ای در کار نخواهد بود، چون ارزیابی به alert(3) نمی رسد.