بازگشت به درس

نتیجه OR چیست؟

اهمیت: 5

کد پایین چه چیزی را خروجی خواهد داد؟

alert( null || 2 || undefined );

جواب 2 است، آن اولین مقدار truthy است.

alert( null || 2 || undefined );