بازگشت به درس

نتیجه OR AND OR

اهمیت: 5

نتیجه چه خواهد بود؟

alert( null || 2 && 3 || 4 );

جواب: 3.

alert( null || 2 && 3 || 4 );

اولویت AND && از || بیشتر است، ینابراین اول اجرا می شود.

نتیجه 3 = 3 && 2، پس عبارت تبدیل می شود به:

null || 3 || 4

حالا نتیجه اولین مقدار truthy است: 3.