بازگشت به درس

نتیجه alert های دارای AND چیست؟

اهمیت: 3

این کد چه چیزی را نمایش خواهد داد؟

alert( alert(1) && alert(2) );

جواب: 1، و سپس undefined.

alert( alert(1) && alert(2) );

صدا زدن undefined alert را بر می گرداند (آن فقط یک پیام را نمایش می دهد، پس هیچ return معناداری وجود ندارد).

به خاطر آن، && عملوند چپ را ارزیابی میکند (1 را نمایش می دهد)، و بلافاصله متوقف می شود، چون undefined یک مقدار falsy است. و && به دنبال یک مقدار falsy می گردد و آن را بر می گرداند، بنابراین کار تمام می شود.