بازگشت به درس

نتیجه AND جیست؟

اهمیت: 5

این کد چه چیزی را نمایش خواهد داد؟

alert( 1 && null && 2 );

جواب: null، چون اولین مقدار falsy از لیست است.

alert(1 && null && 2);