۳ سپتامبر ۲۰۲۳

Import پویا

عبارات Export و Import که در بخش‌های قبلی بررسی کردیم “ایستا (static)” نامیده می‌شوند. ساختار آنها بسیار ساده و سخت‌گیرانه است.

اول اینکه، نمی‌توانیم پارامترهای import را به صورت پویا تولید کنیم.

مسیر ماژول باید یک رشته ابتدایی باشد، نمی تواند یک فراخوانی تابع باشد. این کار نمی‌کند:

import ... from getModuleName(); // Error, only from "string" is allowed

دوم اینکه، نمی‌توانیم به صورت شرطی یا در زمان اجرا آن را import کنیم:

if(...) {
 import ...; // !خطا، مجاز نیست
}

{
 import ...; // را در هر بلوکی قرار دهیم import خطا، نمی‌توانیم
}

زیرا import/export قصد دارد ستون فقراتی برای ساختار کد فراهم کنند. این یک چیز خوب است، زیرا ساختار کد قابل تجزیه و تحلیل است، ماژول ها را می‌توان با ابزارهای ویژه در یک قالب یک فایل جمع آوری کرد، export های استفاده نشده می‌توانند حذف شوند (“tree-shaken”). این‌ها فقط به این خاطر امکان‌پذیر است که ساختار imports/exports ساده و ثابت است.

اما چگونه می‌توان یک ماژول را به صورت پویا، بنا به نیازمان import کنیم؟

عبارت import()‎

عبارت import(module) ماژول را بارگذاری می‌کند و یک promise برمی‌گرداند که به یک شی حاوی همه export های ماژول تبدیل می‌شود. می‌توان آن را در هر جایی از کد صدا زد. (به تفاوت ظاهری آن با import های ایستا دقت کنید)

می‌توانیم آن را به صورت پویا در هر جای کد استفاده کنیم، به عنوان مثال:

let modulePath = prompt("Which module to load?");

import(modulePath)
 .then(obj => <module object>)
 .catch(err => <loading error, e.g. if no such module>)

یا، می‌توانیم let module = await import(modulePath) را درون یک تابع هنگام (async) استفاده کنیم.

به عنوان مثال، اگر ماژول say.js را به شرح زیر داشته باشیم:

// 📁 say.js
export function hi() {
 alert(`Hello`);
}

export function bye() {
 alert(`Bye`);
}

آنگاه import پویا می‌تواند مانند این باشد:

let {hi, bye} = await import('./say.js');

hi();
bye();

یا اگر say.js دارای export پیش‌فرض باشد:

// 📁 say.js
export default function() {
 alert("Module loaded (export default)!");
}

آنگاه برای دسترسی به آن، می‌توانیم از خاصیت default شیء ماژول استفاده کنیم:

let obj = await import('./say.js');
let say = obj.default;
// or, in one line: let {default: say} = await import('./say.js');

say();

مثال کامل:

نتیجه
say.js
index.html
export function hi() {
 alert(`Hello`);
}

export function bye() {
 alert(`Bye`);
}

export default function() {
 alert("Module loaded (export default)!");
}
<!doctype html>
<script>
 async function load() {
  let say = await import('./say.js');
  say.hi(); // Hello!
  say.bye(); // Bye!
  say.default(); // Module loaded (export default)!
 }
</script>
<button onclick="load()">Click me</button>
لطفاً توجه کنید:

import پویا در اسکریپت‌های معمولی هم کار می‌کنند، نیازی به script type="module"‎ ندارند.

لطفاً توجه کنید:

اگرچه import()‎ شبیه یک تابع به نظر می‌رسد، ولی ساختار ویژه‌ای است که تصادفاً از پرانتز استفاده می‌کند (مشابه super()‎).

پس نمی‌توانیم آن را به یک متغیر اختصاص دهیم یا از call/apply در رفتار با آن استفاده کنیم. تابع نیست.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)