۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: عربي, English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Türkçe, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

Modifying the document

DOM modification is the key to creating “live” pages.

Here we’ll see how to create new elements “on the fly” and modify the existing page content.

Example: show a message

Let’s demonstrate using an example. We’ll add a message on the page that looks nicer than alert.

Here’s how it will look:

<style>
.alert {
 padding: 15px;
 border: 1px solid #d6e9c6;
 border-radius: 4px;
 color: #3c763d;
 background-color: #dff0d8;
}
</style>

<div class="alert">
 <strong>Hi there!</strong> You've read an important message.
</div>

That was the HTML example. Now let’s create the same div with JavaScript (assuming that the styles are in the HTML/CSS already).

Creating an element

To create DOM nodes, there are two methods:

document.createElement(tag)

Creates a new element node with the given tag:

let div = document.createElement('div');
document.createTextNode(text)

Creates a new text node with the given text:

let textNode = document.createTextNode('Here I am');

Most of the time we need to create element nodes, such as the div for the message.

Creating the message

Creating the message div takes 3 steps:

// 1. Create <div> element
let div = document.createElement('div');

// 2. Set its class to "alert"
div.className = "alert";

// 3. Fill it with the content
div.innerHTML = "<strong>Hi there!</strong> You've read an important message.";

We’ve created the element. But as of now it’s only in a variable named div, not in the page yet. So we can’t see it.

Insertion methods

To make the div show up, we need to insert it somewhere into document. For instance, into <body> element, referenced by document.body.

There’s a special method append for that: document.body.append(div).

Here’s the full code:

<style>
.alert {
 padding: 15px;
 border: 1px solid #d6e9c6;
 border-radius: 4px;
 color: #3c763d;
 background-color: #dff0d8;
}
</style>

<script>
 let div = document.createElement('div');
 div.className = "alert";
 div.innerHTML = "<strong>Hi there!</strong> You've read an important message.";

 document.body.append(div);
</script>

Here we called append on document.body, but we can call append method on any other element, to put another element into it. For instance, we can append something to <div> by calling div.append(anotherElement).

Here are more insertion methods, they specify different places where to insert:

 • node.append(...nodes or strings) – append nodes or strings at the end of node,
 • node.prepend(...nodes or strings) – insert nodes or strings at the beginning of node,
 • node.before(...nodes or strings) –- insert nodes or strings before node,
 • node.after(...nodes or strings) –- insert nodes or strings after node,
 • node.replaceWith(...nodes or strings) –- replaces node with the given nodes or strings.

Arguments of these methods are an arbitrary list of DOM nodes to insert, or text strings (that become text nodes automatically).

Let’s see them in action.

Here’s an example of using these methods to add items to a list and the text before/after it:

<ol id="ol">
 <li>0</li>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
</ol>

<script>
 ol.before('before'); // insert string "before" before <ol>
 ol.after('after'); // insert string "after" after <ol>

 let liFirst = document.createElement('li');
 liFirst.innerHTML = 'prepend';
 ol.prepend(liFirst); // insert liFirst at the beginning of <ol>

 let liLast = document.createElement('li');
 liLast.innerHTML = 'append';
 ol.append(liLast); // insert liLast at the end of <ol>
</script>

Here’s a visual picture of what the methods do:

So the final list will be:

before
<ol id="ol">
 <li>prepend</li>
 <li>0</li>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
 <li>append</li>
</ol>
after

As said, these methods can insert multiple nodes and text pieces in a single call.

For instance, here a string and an element are inserted:

<div id="div"></div>
<script>
 div.before('<p>Hello</p>', document.createElement('hr'));
</script>

Please note: the text is inserted “as text”, not “as HTML”, with proper escaping of characters such as <, >.

So the final HTML is:

&lt;p&gt;Hello&lt;/p&gt;
<hr>
<div id="div"></div>

In other words, strings are inserted in a safe way, like elem.textContent does it.

So, these methods can only be used to insert DOM nodes or text pieces.

But what if we’d like to insert an HTML string “as html”, with all tags and stuff working, in the same manner as elem.innerHTML does it?

insertAdjacentHTML/Text/Element

For that we can use another, pretty versatile method: elem.insertAdjacentHTML(where, html).

The first parameter is a code word, specifying where to insert relative to elem. Must be one of the following:

 • "beforebegin" – insert html immediately before elem,
 • "afterbegin" – insert html into elem, at the beginning,
 • "beforeend" – insert html into elem, at the end,
 • "afterend" – insert html immediately after elem.

The second parameter is an HTML string, that is inserted “as HTML”.

For instance:

<div id="div"></div>
<script>
 div.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<p>Hello</p>');
 div.insertAdjacentHTML('afterend', '<p>Bye</p>');
</script>

…Would lead to:

<p>Hello</p>
<div id="div"></div>
<p>Bye</p>

That’s how we can append arbitrary HTML to the page.

Here’s the picture of insertion variants:

We can easily notice similarities between this and the previous picture. The insertion points are actually the same, but this method inserts HTML.

The method has two brothers:

 • elem.insertAdjacentText(where, text) – the same syntax, but a string of text is inserted “as text” instead of HTML,
 • elem.insertAdjacentElement(where, elem) – the same syntax, but inserts an element.

They exist mainly to make the syntax “uniform”. In practice, only insertAdjacentHTML is used most of the time. Because for elements and text, we have methods append/prepend/before/after – they are shorter to write and can insert nodes/text pieces.

So here’s an alternative variant of showing a message:

<style>
.alert {
 padding: 15px;
 border: 1px solid #d6e9c6;
 border-radius: 4px;
 color: #3c763d;
 background-color: #dff0d8;
}
</style>

<script>
 document.body.insertAdjacentHTML("afterbegin", `<div class="alert">
  <strong>Hi there!</strong> You've read an important message.
 </div>`);
</script>

Node removal

To remove a node, there’s a method node.remove().

Let’s make our message disappear after a second:

<style>
.alert {
 padding: 15px;
 border: 1px solid #d6e9c6;
 border-radius: 4px;
 color: #3c763d;
 background-color: #dff0d8;
}
</style>

<script>
 let div = document.createElement('div');
 div.className = "alert";
 div.innerHTML = "<strong>Hi there!</strong> You've read an important message.";

 document.body.append(div);
 setTimeout(() => div.remove(), 1000);
</script>

Please note: if we want to move an element to another place – there’s no need to remove it from the old one.

All insertion methods automatically remove the node from the old place.

For instance, let’s swap elements:

<div id="first">First</div>
<div id="second">Second</div>
<script>
 // no need to call remove
 second.after(first); // take #second and after it insert #first
</script>

Cloning nodes: cloneNode

How to insert one more similar message?

We could make a function and put the code there. But the alternative way would be to clone the existing div and modify the text inside it (if needed).

Sometimes when we have a big element, that may be faster and simpler.

 • The call elem.cloneNode(true) creates a “deep” clone of the element – with all attributes and subelements. If we call elem.cloneNode(false), then the clone is made without child elements.

An example of copying the message:

<style>
.alert {
 padding: 15px;
 border: 1px solid #d6e9c6;
 border-radius: 4px;
 color: #3c763d;
 background-color: #dff0d8;
}
</style>

<div class="alert" id="div">
 <strong>Hi there!</strong> You've read an important message.
</div>

<script>
 let div2 = div.cloneNode(true); // clone the message
 div2.querySelector('strong').innerHTML = 'Bye there!'; // change the clone

 div.after(div2); // show the clone after the existing div
</script>

DocumentFragment

DocumentFragment is a special DOM node that serves as a wrapper to pass around lists of nodes.

We can append other nodes to it, but when we insert it somewhere, then its content is inserted instead.

For example, getListContent below generates a fragment with <li> items, that are later inserted into <ul>:

<ul id="ul"></ul>

<script>
function getListContent() {
 let fragment = new DocumentFragment();

 for(let i=1; i<=3; i++) {
  let li = document.createElement('li');
  li.append(i);
  fragment.append(li);
 }

 return fragment;
}

ul.append(getListContent()); // (*)
</script>

Please note, at the last line (*) we append DocumentFragment, but it “blends in”, so the resulting structure will be:

<ul>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
 <li>3</li>
</ul>

DocumentFragment is rarely used explicitly. Why append to a special kind of node, if we can return an array of nodes instead? Rewritten example:

<ul id="ul"></ul>

<script>
function getListContent() {
 let result = [];

 for(let i=1; i<=3; i++) {
  let li = document.createElement('li');
  li.append(i);
  result.push(li);
 }

 return result;
}

ul.append(...getListContent()); // append + "..." operator = friends!
</script>

We mention DocumentFragment mainly because there are some concepts on top of it, like template element, that we’ll cover much later.

Old-school insert/remove methods

به روش قدیمی
این اطلاعات برای فهمیدن اسکریپت‌های قدیمی کمک‌کننده است اما برای توسعه دادن به شیوه نو نیازی نیست.

There are also “old school” DOM manipulation methods, existing for historical reasons.

These methods come from really ancient times. Nowadays, there’s no reason to use them, as modern methods, such as append, prepend, before, after, remove, replaceWith, are more flexible.

The only reason we list these methods here is that you can find them in many old scripts:

parentElem.appendChild(node)

Appends node as the last child of parentElem.

The following example adds a new <li> to the end of <ol>:

<ol id="list">
 <li>0</li>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
</ol>

<script>
 let newLi = document.createElement('li');
 newLi.innerHTML = 'Hello, world!';

 list.appendChild(newLi);
</script>
parentElem.insertBefore(node, nextSibling)

Inserts node before nextSibling into parentElem.

The following code inserts a new list item before the second <li>:

<ol id="list">
 <li>0</li>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
</ol>
<script>
 let newLi = document.createElement('li');
 newLi.innerHTML = 'Hello, world!';

 list.insertBefore(newLi, list.children[1]);
</script>

To insert newLi as the first element, we can do it like this:

list.insertBefore(newLi, list.firstChild);
parentElem.replaceChild(node, oldChild)

Replaces oldChild with node among children of parentElem.

parentElem.removeChild(node)

Removes node from parentElem (assuming node is its child).

The following example removes first <li> from <ol>:

<ol id="list">
 <li>0</li>
 <li>1</li>
 <li>2</li>
</ol>

<script>
 let li = list.firstElementChild;
 list.removeChild(li);
</script>

All these methods return the inserted/removed node. In other words, parentElem.appendChild(node) returns node. But usually the returned value is not used, we just run the method.

A word about “document.write”

There’s one more, very ancient method of adding something to a web-page: document.write.

The syntax:

<p>Somewhere in the page...</p>
<script>
 document.write('<b>Hello from JS</b>');
</script>
<p>The end</p>

The call to document.write(html) writes the html into page “right here and now”. The html string can be dynamically generated, so it’s kind of flexible. We can use JavaScript to create a full-fledged webpage and write it.

The method comes from times when there was no DOM, no standards… Really old times. It still lives, because there are scripts using it.

In modern scripts we can rarely see it, because of the following important limitation:

The call to document.write only works while the page is loading.

If we call it afterwards, the existing document content is erased.

For instance:

<p>After one second the contents of this page will be replaced...</p>
<script>
 // document.write after 1 second
 // that's after the page loaded, so it erases the existing content
 setTimeout(() => document.write('<b>...By this.</b>'), 1000);
</script>

So it’s kind of unusable at “after loaded” stage, unlike other DOM methods we covered above.

That’s the downside.

There’s an upside also. Technically, when document.write is called while the browser is reading (“parsing”) incoming HTML, and it writes something, the browser consumes it just as if it were initially there, in the HTML text.

So it works blazingly fast, because there’s no DOM modification involved. It writes directly into the page text, while the DOM is not yet built.

So if we need to add a lot of text into HTML dynamically, and we’re at page loading phase, and the speed matters, it may help. But in practice these requirements rarely come together. And usually we can see this method in scripts just because they are old.

Summary

 • Methods to create new nodes:

  • document.createElement(tag) – creates an element with the given tag,
  • document.createTextNode(value) – creates a text node (rarely used),
  • elem.cloneNode(deep) – clones the element, if deep==true then with all descendants.
 • Insertion and removal:

  • node.append(...nodes or strings) – insert into node, at the end,
  • node.prepend(...nodes or strings) – insert into node, at the beginning,
  • node.before(...nodes or strings) –- insert right before node,
  • node.after(...nodes or strings) –- insert right after node,
  • node.replaceWith(...nodes or strings) –- replace node.
  • node.remove() –- remove the node.

  Text strings are inserted “as text”.

 • There are also “old school” methods:

  • parent.appendChild(node)
  • parent.insertBefore(node, nextSibling)
  • parent.removeChild(node)
  • parent.replaceChild(newElem, node)

  All these methods return node.

 • Given some HTML in html, elem.insertAdjacentHTML(where, html) inserts it depending on the value of where:

  • "beforebegin" – insert html right before elem,
  • "afterbegin" – insert html into elem, at the beginning,
  • "beforeend" – insert html into elem, at the end,
  • "afterend" – insert html right after elem.

  Also there are similar methods, elem.insertAdjacentText and elem.insertAdjacentElement, that insert text strings and elements, but they are rarely used.

 • To append HTML to the page before it has finished loading:

  • document.write(html)

  After the page is loaded such a call erases the document. Mostly seen in old scripts.

تمارین

اهمیت: 5

We have an empty DOM element elem and a string text.

Which of these 3 commands will do exactly the same?

 1. elem.append(document.createTextNode(text))
 2. elem.innerHTML = text
 3. elem.textContent = text

Answer: 1 and 3.

Both commands result in adding the text “as text” into the elem.

Here’s an example:

<div id="elem1"></div>
<div id="elem2"></div>
<div id="elem3"></div>
<script>
 let text = '<b>text</b>';

 elem1.append(document.createTextNode(text));
 elem2.innerHTML = text;
 elem3.textContent = text;
</script>
اهمیت: 5

Create a function clear(elem) that removes everything from the element.

<ol id="elem">
 <li>Hello</li>
 <li>World</li>
</ol>

<script>
 function clear(elem) { /* your code */ }

 clear(elem); // clears the list
</script>

First, let’s see how not to do it:

function clear(elem) {
 for (let i=0; i < elem.childNodes.length; i++) {
   elem.childNodes[i].remove();
 }
}

That won’t work, because the call to remove() shifts the collection elem.childNodes, so elements start from the index 0 every time. But i increases, and some elements will be skipped.

The for..of loop also does the same.

The right variant could be:

function clear(elem) {
 while (elem.firstChild) {
  elem.firstChild.remove();
 }
}

And also there’s a simpler way to do the same:

function clear(elem) {
 elem.innerHTML = '';
}
اهمیت: 1

In the example below, the call table.remove() removes the table from the document.

But if you run it, you can see that the text "aaa" is still visible.

Why does that happen?

<table id="table">
 aaa
 <tr>
  <td>Test</td>
 </tr>
</table>

<script>
 alert(table); // the table, as it should be

 table.remove();
 // why there's still "aaa" in the document?
</script>

The HTML in the task is incorrect. That’s the reason of the odd thing.

The browser has to fix it automatically. But there may be no text inside the <table>: according to the spec only table-specific tags are allowed. So the browser shows "aaa" before the <table>.

Now it’s obvious that when we remove the table, it remains.

The question can be easily answered by exploring the DOM using the browser tools. You’ll see "aaa" before the <table>.

The HTML standard specifies in detail how to process bad HTML, and such behavior of the browser is correct.

اهمیت: 4

Write an interface to create a list from user input.

For every list item:

 1. Ask a user about its content using prompt.
 2. Create the <li> with it and add it to <ul>.
 3. Continue until the user cancels the input (by pressing Esc or via an empty entry).

All elements should be created dynamically.

If a user types HTML-tags, they should be treated like a text.

دمو درون یک پنجره جدید

Please note the usage of textContent to assign the <li> content.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 5

Write a function createTree that creates a nested ul/li list from the nested object.

For instance:

let data = {
 "Fish": {
  "trout": {},
  "salmon": {}
 },

 "Tree": {
  "Huge": {
   "sequoia": {},
   "oak": {}
  },
  "Flowering": {
   "apple tree": {},
   "magnolia": {}
  }
 }
};

The syntax:

let container = document.getElementById('container');
createTree(container, data); // creates the tree in the container

The result (tree) should look like this:

Choose one of two ways of solving this task:

 1. Create the HTML for the tree and then assign to container.innerHTML.
 2. Create tree nodes and append with DOM methods.

Would be great if you could do both.

P.S. The tree should not have “extra” elements like empty <ul></ul> for the leaves.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

The easiest way to walk the object is to use recursion.

 1. The solution with innerHTML.
 2. The solution with DOM.
اهمیت: 5

There’s a tree organized as nested ul/li.

Write the code that adds to each <li> the number of its descendants. Skip leaves (nodes without children).

The result:

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

To append text to each <li> we can alter the text node data.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 4

Write a function createCalendar(elem, year, month).

The call should create a calendar for the given year/month and put it inside elem.

The calendar should be a table, where a week is <tr>, and a day is <td>. The table top should be <th> with weekday names: the first day should be Monday, and so on till Sunday.

For instance, createCalendar(cal, 2012, 9) should generate in element cal the following calendar:

P.S. For this task it’s enough to generate the calendar, should not yet be clickable.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

We’ll create the table as a string: "<table>...</table>", and then assign it to innerHTML.

The algorithm:

 1. Create the table header with <th> and weekday names.
 2. Create the date object d = new Date(year, month-1). That’s the first day of month (taking into account that months in JavaScript start from 0, not 1).
 3. First few cells till the first day of the month d.getDay() may be empty. Let’s fill them in with <td></td>.
 4. Increase the day in d: d.setDate(d.getDate()+1). If d.getMonth() is not yet the next month, then add the new cell <td> to the calendar. If that’s a Sunday, then add a newline “</tr><tr>”.
 5. If the month has finished, but the table row is not yet full, add empty <td> into it, to make it square.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 4

Create a colored clock like here:

Use HTML/CSS for the styling, Javascript only updates time in elements.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

First, let’s make HTML/CSS.

Each component of the time would look great in its own <span>:

<div id="clock">
 <span class="hour">hh</span>:<span class="min">mm</span>:<span class="sec">ss</span>
</div>

Also we’ll need CSS to color them.

The update function will refresh the clock, to be called by setInterval every second:

function update() {
 let clock = document.getElementById('clock');
 let date = new Date(); // (*)
 let hours = date.getHours();
 if (hours < 10) hours = '0' + hours;
 clock.children[0].innerHTML = hours;

 let minutes = date.getMinutes();
 if (minutes < 10) minutes = '0' + minutes;
 clock.children[1].innerHTML = minutes;

 let seconds = date.getSeconds();
 if (seconds < 10) seconds = '0' + seconds;
 clock.children[2].innerHTML = seconds;
}

In the line (*) we every time check the current date. The calls to setInterval are not reliable: they may happen with delays.

The clock-managing functions:

let timerId;

function clockStart() { // run the clock
 if (!timerId) { // only set a new interval if the clock is not running
  timerId = setInterval(update, 1000);
 }
 update(); // (*)
}

function clockStop() {
 clearInterval(timerId);
 timerId = null; // (**)
}

Please note that the call to update() is not only scheduled in clockStart(), but immediately run in the line (*). Otherwise the visitor would have to wait till the first execution of setInterval. And the clock would be empty till then.

Also it is important to set a new interval in clockStart() only when the clock is not running. Otherways clicking the start button several times would set multiple concurrent intervals. Even worse – we would only keep the timerID of the last interval, losing references to all others. Then we wouldn’t be able to stop the clock ever again! Note that we need to clear the timerID when the clock is stopped in the line (**), so that it can be started again by running clockStart().

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

اهمیت: 5

Write the code to insert <li>2</li><li>3</li> between two <li> here:

<ul id="ul">
 <li id="one">1</li>
 <li id="two">4</li>
</ul>

When we need to insert a piece of HTML somewhere, insertAdjacentHTML is the best fit.

The solution:

one.insertAdjacentHTML('afterend', '<li>2</li><li>3</li>');
اهمیت: 5

There’s a table:

<table>
<thead>
 <tr>
  <th>Name</th><th>Surname</th><th>Age</th>
 </tr>
</thead>
<tbody>
 <tr>
  <td>John</td><td>Smith</td><td>10</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Pete</td><td>Brown</td><td>15</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Ann</td><td>Lee</td><td>5</td>
 </tr>
 <tr>
  <td>...</td><td>...</td><td>...</td>
 </tr>
</tbody>
</table>

There may be more rows in it.

Write the code to sort it by the "name" column.

باز کردن یک sandbox برای تمرین.

The solution is short, yet may look a bit tricky, so here I provide it with extensive comments:

let sortedRows = Array.from(table.tBodies[0].rows) // 1
 .sort((rowA, rowB) => rowA.cells[0].innerHTML.localeCompare(rowB.cells[0].innerHTML));

table.tBodies[0].append(...sortedRows); // (3)

The step-by-step algorthm:

 1. Get all <tr>, from <tbody>.
 2. Then sort them comparing by the content of the first <td> (the name field).
 3. Now insert nodes in the right order by .append(...sortedRows).

We don’t have to remove row elements, just “re-insert”, they leave the old place automatically.

P.S. In our case, there’s an explicit <tbody> in the table, but even if HTML table doesn’t have <tbody>, the DOM structure always has it.

باز کردن راه‌حل درون sandbox.

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)