۱۳ دسامبر ۲۰۲۳

FormData

این فصل در مورد ارسال فرم‌های HTML است، با یا بدون فایل، با فیلدهای اضافی و غیره.

شیء FormData میتواند به شما در این زمینه کمک کنند. همانطور که ممکن است حدس زده باشید، این شیء برای نمایش دادن داده‌های فرم HTML استفاده میشود.

constructor به صورت زیر است:

let formData = new FormData([form]);

اگر عنصر فرم HTML وجود داشته باشد به طور خودکار فیلدهای آن را گرفته و ذخیره می‌کند.

ویژگی مهم اینکه از FormData متدهای شبکه مانند fetch می‌توانند یک شیء FormData را در بدنه (body) درخواست قبول کنند. این داده‌ها با هدر Content-Type: multipart/form-data رمزگذاری شده و ارسال میشوند.

.از نظر سرور، این مانند ارسال فرم معمولی به نظر میرسد

ارسال یک فرم ساده

بیایید ابتدا یک فرم ساده را بفرستیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این تقریباً یک خط کد است:

<form id="formElem">
 <input type="text" name="name" value="John">
 <input type="text" name="surname" value="Smith">
 <input type="submit">
</form>

<script>
 formElem.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  let response = await fetch('/article/formdata/post/user', {
   method: 'POST',
   body: new FormData(formElem)
  });

  let result = await response.json();

  alert(result.message);
 };
</script>

در این مثال، کد سرور نمایش داده نشده است، چرا که خارج از بحث ما است. سرور درخواست POST را قبول کرده و با پاسخ “کاربر ذخیره شد” پاسخ میدهد.

متدهای FormData

ما می‌توانیم با استفاده از متدهای FormData فیلدها را تغییر دهیم:

 • formData.append(name, value) – اضافه کردن یک فیلد به فرم با name و value داده شده
 • formData.append(name, blob, fileName) – اضافه کردن یک فیلد به عنوان <input type="file"> آرگومان سوم fileName نام فایل را تنظیم میکند (نه نام فیلد فرم)، به عنوان نام فایل در سیستم کاربر
 • formData.delete(name) – حذف فیلد با name داده شده
 • formData.get(name) – دریافت مقدار فیلد با name داده شده
 • formData.has(name) – اگر یک فیلد با name داده شده وجود داشته باشد true و در غیر اینصورت false را برمی‌گرداند.

یک فرم به طور فنی اجازه دارد که فیلدهای زیادی با همان name داشته باشد بنابراین فراخوانی‌های چندگانه به append منجر به افزودن فیلدهایی با همان نام میشود.

همچنین یک متد set وجود دارد با همان سینتکسی که append دارد. تفاوت این است که set. تمامی فیلدهایی که nameداده شده را دارا میباشند را حذف کرده و سپس یک فیلد جدید با همان نام اضافه می‌کند. بنابراین، این گونه مطمئن می‌شود که تنها یک فیلد با این name وجود دارد بقیه همانند append هستند:

 • formData.set(name, value),
 • formData.set(name, blob, fileName).

همچنین می‌توانیم با استفاده از حلقه for..of روی فیلدهای formData حلقه بزنیم:

let formData = new FormData();
formData.append('key1', 'value1');
formData.append('key2', 'value2');

// List key/value pairs
for(let [name, value] of formData) {
 alert(`${name} = ${value}`); // key1 = value1, then key2 = value2
}

ارسال فرم به همراه یک فایل:

فرم همواره به عنوان Content-Type: multipart/form-data ارسال میشود. این رمزگذاری امکان ارسال فایل‌ها را فراهم میکند. بنابراین، فیلدهای <input type="file"> نیز مشابه یک فرم ارسال میشوند.

مثال با چنین فرمی به صورت زیر است:

<form id="formElem">
 <input type="text" name="firstName" value="John">
 Picture: <input type="file" name="picture" accept="image/*">
 <input type="submit">
</form>

<script>
 formElem.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();

  let response = await fetch('/article/formdata/post/user-avatar', {
   method: 'POST',
   body: new FormData(formElem)
  });

  let result = await response.json();

  alert(result.message);
 };
</script>

ارسال یک فرم با داده Blob

همانطور که در فصل Fetch دیدیم، ارسال داده‌های دودویی به صورت پویا مانند یک تصویر به عنوان Blob آسان است. میتوانیم آن را به عنوان پارامتر body مستقیماً با fetch ارسال کنیم.

در عمل اغلب مناسبتر است که تصویر را به صورت جداگانه نفرستیم بلکه به عنوان یک قسمت از فرم با فیلدهای اضافی مانند “نام” و دیگر فراداده‌ها بفرستیم.

همچنین، سرورها معمولاً برای پذیرش فرم‌های رمزگذاری چند قسمتی (multipart-encoded) مناسب‌تر از داده دودویی خام هستند.

یک مثال از ارسال تصویر<canvas> به همراه باقی فیلد ها در قالب یک فرم با استفاده از FormData:

<body style="margin:0">
 <canvas id="canvasElem" width="100" height="80" style="border:1px solid"></canvas>

 <input type="button" value="Submit" onclick="submit()">

 <script>
  canvasElem.onmousemove = function(e) {
   let ctx = canvasElem.getContext('2d');
   ctx.lineTo(e.clientX, e.clientY);
   ctx.stroke();
  };

  async function submit() {
   let imageBlob = await new Promise(resolve => canvasElem.toBlob(resolve, 'image/png'));

   let formData = new FormData();
   formData.append("firstName", "John");
   formData.append("image", imageBlob, "image.png");

   let response = await fetch('/article/formdata/post/image-form', {
    method: 'POST',
    body: formData
   });
   let result = await response.json();
   alert(result.message);
  }

 </script>
</body>

به نحوه اضافه شدن Blob توجه کنید:

formData.append("image", imageBlob, "image.png");

این همانند این است که در فرم <input type="file" name="image"> وجود داشته باشد و بازدیدکننده یک فایل به نام "image.png" (آرگومان سوم) را با داده imageBlob (آرگومان دوم) از سیستم خود ارسال کند.

سرور داده‌های فرم و فایل را می‌خواند انگار که یک ارسال فرم معمولی انجام شده است.

خلاصه

شی های FormData برای گرفتن فرم HTML و ارسال آن با استفاده از fetch یا یک متد های دیگر شبکه استفاده می‌شوند.

ما می‌توانیم یا یک new FormData(form) جدید از یک فرم HTML ایجاد کنیم، یا یک شیء بدون فرم ایجاد کنیم و سپس با استفاده از متدها فیلدها را اضافه کنیم:

 • formData.append(name, value)
 • formData.append(name, blob, fileName)
 • formData.set(name, value)
 • formData.set(name, blob, fileName)

به دو نکته ویژه در اینجا توجه کنید:

 1. متد set فیلدهای با همان نام را حذف می‌کند، اما append اینکار را نمیکند. این تنها تفاوت بین آنهاست.
 2. برای ارسال یک فایل، نیاز به سینتکس با 3 آرگومان است، آخرین آرگومان نام فایل است که به طور معمول از فایل سیستم کاربر برای <input type="file"> گرفته میشود.

متدهای دیگر:

 • formData.delete(name)
 • formData.get(name)
 • formData.has(name)

کل داستان همین بود!

نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)