بازگشت به درس
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: English, Español, Français, Italiano, 日本語, 한국어, Русский, Türkçe, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

Solution:

let regexp = /\.{3,}/g;
alert( "Hello!... How goes?.....".match(regexp) ); // ..., .....

Please note that the dot is a special character, so we have to escape it and insert as \..