۱۵ دسامبر ۲۰۲۱
این محتوا تنها در این زبان‌ها موجود است: English, Español, Français, Italiano, 日本語, Русский, Türkçe, Українська, 简体中文. لطفاً به ما

Word boundary: \b

A word boundary \b is a test, just like ^ and $.

When the regexp engine (program module that implements searching for regexps) comes across \b, it checks that the position in the string is a word boundary.

There are three different positions that qualify as word boundaries:

 • At string start, if the first string character is a word character \w.
 • Between two characters in the string, where one is a word character \w and the other is not.
 • At string end, if the last string character is a word character \w.

For instance, regexp \bJava\b will be found in Hello, Java!, where Java is a standalone word, but not in Hello, JavaScript!.

alert( "Hello, Java!".match(/\bJava\b/) ); // Java
alert( "Hello, JavaScript!".match(/\bJava\b/) ); // null

In the string Hello, Java! following positions correspond to \b:

So, it matches the pattern \bHello\b, because:

 1. At the beginning of the string matches the first test \b.
 2. Then matches the word Hello.
 3. Then the test \b matches again, as we’re between o and a comma.

So the pattern \bHello\b would match, but not \bHell\b (because there’s no word boundary after l) and not Java!\b (because the exclamation sign is not a wordly character \w, so there’s no word boundary after it).

alert( "Hello, Java!".match(/\bHello\b/) ); // Hello
alert( "Hello, Java!".match(/\bJava\b/) ); // Java
alert( "Hello, Java!".match(/\bHell\b/) ); // null (no match)
alert( "Hello, Java!".match(/\bJava!\b/) ); // null (no match)

We can use \b not only with words, but with digits as well.

For example, the pattern \b\d\d\b looks for standalone 2-digit numbers. In other words, it looks for 2-digit numbers that are surrounded by characters different from \w, such as spaces or punctuation (or text start/end).

alert( "1 23 456 78".match(/\b\d\d\b/g) ); // 23,78
alert( "12,34,56".match(/\b\d\d\b/g) ); // 12,34,56
Word boundary \b doesn’t work for non-latin alphabets

The word boundary test \b checks that there should be \w on the one side from the position and "not \w" – on the other side.

But \w means a latin letter a-z (or a digit or an underscore), so the test doesn’t work for other characters, e.g. cyrillic letters or hieroglyphs.

تمارین

The time has a format: hours:minutes. Both hours and minutes has two digits, like 09:00.

Make a regexp to find time in the string: Breakfast at 09:00 in the room 123:456.

P.S. In this task there’s no need to check time correctness yet, so 25:99 can also be a valid result.

P.P.S. The regexp shouldn’t match 123:456.

The answer: \b\d\d:\d\d\b.

alert( "Breakfast at 09:00 in the room 123:456.".match( /\b\d\d:\d\d\b/ ) ); // 09:00
نقشه آموزش

نظرات

قبل از نظر دادن این را بخوانید…
 • اگر پیشنهادی برای بهبود ترجمه دارید - لطفا یک ایشوی گیت‌هاب یا یک پول‌ریکوئست به جای کامنت‌گذاشتن باز کنید.
 • اگر چیزی را در مقاله متوجه نمی‌شوید – به دقت توضیح دهید.
 • برای قراردادن یک خط از کد، از تگ <code> استفاده کنید، برای چندین خط – کد را درون تگ <pre> قرار دهید، برای بیش از ده خط کد – از یک جعبهٔ شنی استفاده کنید. (plnkr، jsbin، codepen…)