باگوآ جدول: جهت, عنصر, رنگ, مفهوم
شمال غرب
فلز
نقره
ریش سفیدان
شمال
آب
آبی
تحول
شمال شرق
زمین
زرد
جهت
غرب
فلز
طلا
جوان
وسط
همه‌چیز
بنفش
توازن
شرق
چوب
آبی
آبی
جنوب غرب
زمین
قهوه‌ای
آرامش
جنوب
آتش
نارنجی
سربلندی
جنوب شرقی
چوب
سبز
افسانه