یک کلیک هر دو event.target و this را برای مقایسه نمایش می‌دهد:
FORM
DIV

P